AVD este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, independentă, non-profit, infiinţată in anul 2010, care activează sub patronatul Ministerului Mediului. Ea este „purtătorul de cuvint” al implementării managementului integrat al deşeurilor, utilizind in acest scop paginile Revistei „Managementul Deşeurilor” (MD).
Asociaţia are drept scop preluarea responsabilităţii producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor in ceea ce priveşte informarea, conştientizarea şi educaţia ecologică a populaţiei in vederea colectării, reciclării şi valorificării produselor lor, atunci cand acestea devin deşeu. AVD oferă un parteneriat şi o implicare direct in evoluţia procesului de reglementare legislativă şi, de asemenea, identificarea şi dezvoltarea soluţiilor specific pentru fiecare flux de deşeuri, organizarea studiilor de fezabilitate şi nu in ultimul rind oferă consultanţă de specialitate.
AVD, prin intermediul Revistei „MD”, va deveni un important furnizor de soluţii, idei şi opinii, destinate problemelor de management al deşeurilor, atit municipale, cit şi industriale.
Ca structură de promovare a proceselor de conştientizare, informare şi educaţie, AVD este deschisă atit producătorilor, importatorilor, care doresc să adere ca membri, cit şi celor care, fără a deveni membri, solicită incheierea unui contract de parteneriat in acest domeniu de activitate. AVD sprijină acţiunile membrilor săi, cooperează cu autorităţile centrale şi cele locale, şi organizează propriile acţiuni pentru dezvoltarea/susţinerea unui management integrat al deşeurilor şi reducerea impactului acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.
Concomitent, AVD susţine şi invită ONG-urile de mediu, voluntariatul, in general, la o colaborare in domeniul gestionării deşeurilor, organizării şi desfăşurării diferitelor campanii şi concursuri de informare privind colectarea selectivă a deşeurilor, educaţiei tuturor categoriilor de populaţie in domeniul protecţiei mediului.
Avantajele de parteneriat cu AVD, prin intermediul Revistei ”MD”, vă garantează:
– Participarea la procesul de elaborare a actelor legislativ-normative in domeniul gestionării deşeurilor, inclusiv cele ce ţin de problemele de informare, conştientizare şi educaţie ecologică;
– Desfăşurarea de proiecte comune obiectelor de activitate, pentru implementarea unui management integrat al deşeurilor;
– Tarife foarte competitive pentru publicitate, reclamă, publicarea pe paginile revistei a materialelor consecrate creării unei societăţi a reciclării, extinderii sistemelor de colectare separată a deşeurilor la nivel naţional, regional şi local;
– Prezentarea, la solicitarea beneficiarilor revistei, persoanelor fizice şi juridice a celor mai actuale sisteme şi metode de colectare şi reciclare a deşeurilor, salubrizare a localităţilor, precum şi informaţii semnificative, idei şi opinii ale specialiştilor in domeniul implementării managementului integrat al deşeurilor, conform obligaţiunilor
asumate;
– Organizarea şi desfăşurarea, in comun cu organizaţiile interesate şi instituţiile de invăţămint, a campaniilor de conştientizare şi educaţie a populaţiei şi elevilor in domeniul colectării selective a diferitelor fluxuri de deşeuri, inclusiv a deşeurilor de ambalaje, cu prezentarea acestora reciclatorilor;

PUBLICITATE: A.O. AVD acordă servicii APL-urilor, agenţilor economici în vederea elaborării Programelor strategice de dezvoltare în domeniul managementului integrat al deşeurilor, efectuarea studiilor de fezabilitate, alte servicii în domeniul managementului deşeurilor, care pot avea un impact important asupra dezvoltării comunităţilor locale, a promovării descentralizării şi consolidării autonomiei locale.
Pentru a plasa publicitate în revista noastră, este suficient să telefonaţi la redacţia „MD” şi să prezentaţi anunţul respectiv.
Dacă vrei schimbări, acţionează!

Adresa: Asociaţia pentru Valorificarea Deşeurilor;
or. Chişinău, str. Albişoara, 80/3, of. 144,
tel. 022- 291-454; 060509934
e-mail: aureliabahnaru@gmail.com  / alexandru.golic @ yahoo. com