Problema gestionării corecte a deşeurilor este una stringentă nu doar pentru municipiul Chişinău, ci şi pentru întreaga ţară. Mentalitatea consumativă caracteristică secolului în care trăim contribuie la formarea unui volum tot mai mare de deşeuri, pe cînd gestionarea lor devine tot mai dificilă. Anume din aceste considerente Direcţia socio-ecologică a Primăriei municipiului Chişinău s-a adresat cu un demers către Agenţia Ecologică Chişinău referitor la o colaborare în problemele de administrare în domeniul deşeurilor generate în municipiu şi care ar fi căile de soluţionare a problemei, pentru ca orașul Chișinău să devină o comunitate mai curată. Adresarea direcţiei este binevenită, dar cu puţină întîrziere, deoarece metodele de administrare a deşeurilor în municipiul Chişinău s-au înrădăcinat atât de puternic, încît  la momentul actual va fi foarte greu de a efectua schimbări radicale. Actualmente, gestionarea fluxurilor de deşeuri se efectuează neregulamentar, contra tuturor prevederilor legale.  Oraşul nu dispune de depozite specializate pe tipuri de deşeuri, nu se efectuează colectarea separată, depozitarea acestora se efectuează ilegal la depozite neautorizate, majoritatea întreprinderilor poluatoare activează fără autorizaţii de mediu, nu se ține evidenţa integrală de gestionare a majorităţii fluxurilor de deşeuri  etc.  La aceste întrebări, conducerea Agenţiei Ecologice, prin demersul nr. 01-06/804 din 12 mai 2015, a descris situaţia reală creată în municipiu la acest compartiment de mediu, fiind propuse acţiuni prioritare, care ar permite soluţionarea problemei abordate de către Direcția socio-ecologică a Primăriei. Considerăm că ambele instituții au procedat corect.  Una nu este satisfăcută de situaţia care s-a creat în municipiu în vederea gestionării necorespunzătoare a deşeurilor, iar alta este deschisă să colaboreze cu autorităţile locale, prin prezentarea căilor de soluţionare a problemelor existente în municipiu.

  În continuare vom aborda unele dintre multiplele probleme existente în domeniul gestionării deşeurilor în municipiu, prezentate prin răspunsul dat adresatului, avînd speranţa  că piatra se va mişca din loc în folosul orăşenilor.  MD

 Obligaţiunile de mediu pe care Primăria municipiului Chişinău şi le-a asumat, precum şi metodele de gestionare a deşeurilor la nivelul standardelor europene, rămîn  deocamdată  pe hîrtie, din cauza nepăsării autorităţilor publice locale și factorilor de decizie faţă de problemele de mediu.  Din aceste considerente, Direcţia socio-ecologică a Primăriei municipiului Chişinău,  prin  demersul adresat Agenţiei Ecologice Chişinău, a solicitat iniţierea unei colaborări comune privind problemele de administrare în domeniul gestionării corespunzătoare a fluxurilor de deşeuri, inclusiv a celor periculoase, generate în municipiu. Iniţiativa colegilor din primărie  a fost susţinută şi examinată cu atenţie de către  specialiştii agenţiei. În final, acestora li s-a expediat răspunsul nr. 01-06/804 din 12 mai 2015, prin care au fost propuse căile de soluţionare a problemelor existente, pe care subdiviziunile responsabile de gestionarea deşeurilor trebuie să le realizeze. Acţiunile propuse pentru implementare sunt prioritare şi de urgenţă dacă se doresc schimbări radicale în domeniu. Printre aceste acţiuni se numără:

  • Asigurarea unei evidenţe stricte a tuturor volumelor generate de deşeuri pe întreg teritoriul administrat de Primăria municipiului Chișinău, care se va finaliza cu instaurarea unui regim de administrare a tuturor produselor şi substanţelor nocive, materiei prime secundare obţinută din deşeuri, precum şi restul fluxurilor de deşeuri  generate în municipiu, cum ar fi: DEEE, PET, sticla, metalul, hârtia, cartonul etc.
  • Autorizarea tuturor  activităţilor economice şi în primul rînd a celor ce ţin de poluarea mediului, inclusiv a tuturor agenţilor economici implicaţi în domeniul managementului  deşeurilor : producere, colectare, tratare, reciclare, valorificare, compostare şi depozitare a deşeurilor.  Această acţiune va contribui  pozitiv la reducerea  emisiilor de poluanţi ai componentelor de mediu. Neautorizarea acestor activităţi creează o situaţie în care unii agenţi economici obțin beneficiu, iar alţii sunt obligaţi să gospodărească deşeurile generate de aceștia. De exemplu, sacoşele şi pungile de unica folosinţă, sticlele PET etc., au inundat localităţile şi niciunul nu dispune de autorizaţie de mediu pentru a le produce sau nu sunt implicaţi în procesul de colectare a acestora. Conform Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, autorizaţia de mediu se eliberează tuturor întreprinderilor, indiferent de mărimea lor şi de potenţialul de poluare. Astfel, controlul asupra respectării prevederilor autorizaţiilor devine o sarcină administrativă dificilă atît pentru autorităţile de control ecologic, cît şi pentru întreprinderi.

       Mai mult ca atît, este necesară o examinare specială la nivel de primărie a actualei proceduri de autorizare a întreprinderilor poluatoare a mediului înconjurător, precum şi în construcţii, edificare şi recepţionare finală a obiectivelor construite ori reconstruite, prin care se admit un şir de încălcări grave.  Deşeurile din respectivele construcţii şi reconstrucţii neautorizate care persistă în municipiul Chişinău nu sunt gestionate efectiv, fiind aruncate pretutindeni. Drept exemple elocvente privind aspectele invocate mai sus pot servi două obiective municipale. Pe platforma de la Cariera „Purcel”, gestionată de către Direcţia generală locativ – comunală şi amenajare, în loc de frunziş sunt recepţionate şi depozitate toate tipurile de deşeuri, iar platforma de la Cariera „Ghidighici-II” a S.A.  „Edilitate”, unde, în perioada anilor 1994-2005, se recepţionau şi se prelucrau deşeuri de beton asfaltic în volum de 5-7 mii tone anual, în prezent nu mai este utilizată după capacitate. În ultimii ani, volumul acestui tip de deşeu s-a redus nu din cauza generării, ci din lipsa unei evidenţe stricte a acumulării – predării acestuia pentru regenerare, fiind aruncat inclusiv  în spaţiile verzi ale municipiului.

  • Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor cu predarea confirmată a acestora autorităţilor competente de preluare, reciclare, valorificare şi compostare. Se propune acordarea unei atenţii deosebite deşeurilor considerate resurse materiale secundare, inclusiv deşeurilor din beton asfaltic şi beton pentru construcţii ,şi, nu în ultimul rînd, a molozului din demolări şi a deşeurilor din construcţii. Este necesară gestionarea specială a rocilor extrase din excavaţiile pentru construcţii, care sunt descărcate pretutindeni, inclusiv la depozitele de deşeuri menajere solide. În autorizaţiile pentru construcţii nu se indică platourile pentru predarea solului fertil, rocilor excavate şi deşeurilor din construcţii în procesul edificării-finisării obiectivelor. Din iresponsabilitatea şi din lipsa platourilor specializate avem gunoişti de proporţie.

Este demnă de urmat activitatea întreprinsă de S.A. „Pietriş”, care constă în colectarea deşeurilor de beton de toate tipurile pentru prelucrare şi reutilizare, însă această activitate necesită şi o susţinere administrativă adecvată.

  • Crearea depozitelor specializate pe tipurile de deşeuri. Din lipsa depozitelor respective nu se ține evidenţa integrală de gestionare a acestor tipuri de deşeuri, lipseşte controlul şi evidenţa lor. De menţionat că Chişinăul este unica capitală din Europa care nu dispune de depozite specializate, cum ar fi: depozit pentru deşeurile menajere solide, depozit pentru solul fertil, depozit pentru deşeurile din construcţii şi demolări, rampe şi staţii de sortare şi platforme pentru compostarea deşeurilor etc. Prezenţa acestora ar permite de a dispune de o evidenţă strictă a predării integrale a volumelor de deşeuri, prin eliberarea actelor de confirmare (acte de predare-primire prin cîntărire), după cum se procedează în toate statele comunitare. Fără aceste condiţii, autorităţile  implicate în acest proces sunt lipsite de posibilitatea predării în condiţii legale a volumelor de deşeuri de producţie, deşeuri din construcţii, a volumelor de sol fertil, precum şi a deşeurilor menajere solide.

În acest scop, se recomandă primăriei  de a  identifica terenurile favorabile pentru depozitele specializate pe tipurile de deşeuri.  Astfel de terenuri favorabile pentru crearea depozitelor specializate în municipiul Chişinău pot fi considerate: Carierele „Pruncul I” (S.A. „Pietriş”), cu o suprafaţă  de 5 ha, „Purcel” (S.A. „Macon), cu o suprafaţă de 10 ha; „Ghidighici-II” Sectorul II (S.A.  „Edilitate);  „Sectorul II”al Carierei Micăuţi (S. A. „Cariera Micăuţi);  str. Nicolae Milescu-Spătarul, adiacente  întreprinderii moldo-germane „Steinel Electronic” S.R.L. –  3 ha; Zona instituţiei „Circul din Chişinău” – 10 ha; șos. Balcani, 9 or. Chişinău – 3 ha;

În circulara Agenţiei se menţionează  că pe parcursul anilor, din lipsa unei gestionări corecte a volumelor de deşeuri nominalizate şi a dovezilor  privind predarea în condiţii legale a acestora, n-a fost şi nu este posibilă aplicarea corectă şi transparentă a măsurilor legale faţă de persoanele contraveniente, decît în cazurile depistării acestora în flagrant.  Acţiunile enumerate la lit. a), d) sunt doar cîteva dintre cele ce permit elucidarea problemelor existente din cauza gestionării inadecvate a deşeurilor, probleme cu care se confruntă actualmente mediul înconjurător. Apariţia unui spectru atît de larg de probleme ar trebui  să schimbe radical mentalitatea atît a factorilor de decizie, cît şi a populaţiei. „Am construit, am cumpărat,am folosit şi am aruncat”, cam așa se gîndesc cei de la conducerea Primăriei  şi  consumatorii fără a fi preocupaţi de cantitățile considerabile de gunoi acumulate.

În prezent, problema deşeurilor în municipiul Chişinău ia proporţii alarmante, întrucît în cazul în care nu se vor lua măsuri urgente  de atenuare, semnate de Agenţia Ecologică, adresate nu atît Direcției socio-ecologice, ci  administraţiei primăriei şi personal  dlui Dorin Chirtoacă,  primar general al municipiului Chişinău, Chișinăul riscă să rămînă şi în continuare  o capitală inundată de gunoi. Cu regret, populaţia nu conştientizează necesitatea  colectării separate a deşeurilor, a recuperării celor  reciclabile şi compostării deşeurilor biodegradabile.  Agenţia Ecologică Chişinău

Notă: Redacţia Revistei „MD” susține acţiunile Agenţiei Ecologice Chişinău, precum şi ale Direcţiei socio-ecologice a Primăriei municipiului Chişinău în vederea unei  colaborări comune pentru dezvoltarea/susţinerea unui management integrat al deşeurilor şi reducerea impactului acestora asupra mediului şi sănătăţii populației. Agenţia Ecologică Chişinău este în aşteptarea prezentării de către primărie a unui Program de măsuri pentru soluţionarea problemelor abordate în demersul respectiv. Concomitent, solicităm ca fiecare Agenţie și Inspecţie Ecologică teritorială să activeze în comun cu autorităţile publice locale în vederea implementării unui Program eficient de gestionare  a deşeurilor municipale din regiune.