aaa

Prezentul Regulament reprezintă documentul în baza căruia autorităţile publice locale (APL), primarii  urmează să desfășoare, în perioada 01 martie – 31 decembrie 2017 campania naţionala de creştere a gradului de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a populaţiei  prin participarea activă al acestora  si puterea exemplului in ceea ce priveşte colectarea de baterii si acumulatori portabili uzaţi cu sloganul :“ Fii un promotor al protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei în comunitatea pe care o conduci” denumită în continuare Campania, stabilind reguli și condiții de participare în acord cu prevederile legale în vigoare.

Acest Regulament prezintă condițiile pe care participanții la Campanie trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea în această Campanie înseamnă pentru participanți aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acesteia.

 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorii Campaniei sunt: Inspectoratul Ecologic de Stat în comun cu A.O.”Asociația pentru valorificarea Deşeurilor” sub patronajul Ministerului Mediului.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul  este întocmit și se prezintă public de către autorităţile teritoriale de mediu şi prin intermediul revistei „Managementul Deşeurilor”. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Campaniei (denumit în continuare ,,Regulament”). Regulamentul este disponibil oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei pe site-ul Organizatorilor: https://managementuldeseurilor.wordpress.com. Organizatorii își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștința participanţilor.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o vor impune și pentru a asigura obiectivitatea, transparența și cât mai larga participare în cadrul campaniei ecologice în scopuri educaționale, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Campania se va desfășura în perioada 01 martie – 31 decembrie 2017  la nivel naţional şi local. Campania va fi promovată on-line, prin intermediul site-urilor Organizatorilor, prin intermediul paginii de Facebook – A.O. Asociația pentru valorificarea deșeurilor şi a revistei „Managementul Deşeurilor”.

SECȚIUNEA 3. OBIECTIVELE CAMPANIEI, DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Obiectivele campaniei:

– Creşterea gradului de informare a autorităţilor locale prin participarea activă şi puterea exemplului cu privire la obligaţiile ce le revin in conformitate cu Legea nr. 1347  din  09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere si HG Nr.248 din 10.04.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027.

– Creşterea gradului de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a populaţiei la nivel naţional şi local referitor la beneficiile colectării şi reciclării bateriilor uzate prin promovarea iniţiativelor APL, primarilor din municipiile, oraşele, comunele şi satele Moldovei care dau un exemplu comunităţilor pe care le conduc.

– Colectarea  unei cantităţi cât mai însemnate de baterii şi acumulatori portabili uzaţi pentru a facilita atingerea ţintelor naţionale cu îndreptarea acestora spre reciclare.

3.2. Campania se adresează in exclusivitate autorităţilor locale, Primăriilor din toate localităţile de pe teritoriul administrativ al Republicii Moldovei de a implica în această acţiune ecologică toate organizaţiile şi instituţiile amplasate pe teritoriul comunităţii.

3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate Participanţilor, care îndeplinesc condițiile impuse de Regulament.

3.4. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către Organizatori, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o încercare de fraudare a acestuia, Organizatorii  își rezervă dreptul de a descalifica respectivii Participanți.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Mecanismul de derulare al Campaniei este următorul:

4.1 Pentru înscrierea în campanie, este necesar ca primarul localităţii să informeze în scris autoritatea teritorială de mediu  privind participarea în desfăşurarea Campaniei pe teritoriul comunităţii.

4.2. Primăria confecţionează în comun cu autorităţile implicate numărul necesar de  containere de colectare baterii şi acumulatorii portabili uzaţi.

4.3 Containerele de reciclare sunt instalate in clădirea primăriei, în şcolile din administrarea primăriei, magazine sau in orice locaţie cu acces facil pentru locuitori şi organizează acţiuni de colectare a bateriilor şi acumulatorilor portabili uzaţi.

4.4. Cele mai frumoase fotografii din cadrul acţiunilor de colectare sunt transmise către IES sau Asociaţiei  pe adresa de e-mail.

4.5 Fotografiile şi iniţiativele locale  vor fi postate timp de o lună şi vor face subiectul unui articol în Revista „Managementul Deşeurilor” promovând spiritul civic şi rezultatele obţinute.

4.6. La finalul Campaniei, un juriu format din 7 persoane va selecta cele mai frumoase şi eficiente trei iniţiative comunitare cu cantităţile de deşeuri periculoase colectate şi cu fotografiile respective, care vor fi premiate după cum urmează: – Premiul I 10000 lei; – Premiul II 7500 lei; – Premiul III 5000 lei.

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII DE VALIDARE ŞI DECERNAREA PREMIILOR

5.1. Organizatorii vor efectua verificarea informaţiei prezentate autorităţii teritoriale de mediu  iar participarea în Campanie va fi validată doar în urma acestei verificări.

5.2. Pentru jurizare vor fi luate in considerare doar Primăriile care au transmis în scris participarea lor în concurs şi prin transmiterea fotografiilor de la acţiunile de colectare de baterii si acumulatori uzaţi organizate pe raza teritzorial- administrativă a primăriei.

5.3. Bateriile plumb-acid (auto) și cele cu greutăți mai mari de 3 kg nu fac obiectul acestei campanii și nu vor fi luate în calcul.

5.4. Premiile vor fi acordate in cadrul unui eveniment de presa care va avea loc după data de 31 decembrie 2016.

5.5.   Va fi invalidat câștigătorul în următoarele cazuri:

– Câștigătorul nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament;

– Câștigătorul nu respectă condițiile de validare prezentate în Regulament;

– Câștigătorul nu poate fi contactat pentru validarea telefonică conform termenelor menționate în prezentul Regulament;

-Câștigătorul refuză premiul.

SECȚIUNEA 6. RĂSPUNDERE

6.1. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei.

6.2. Organizatorii nu sunt responsabili pentru neconformitățile care sunt/pot apărea la premiile acordate.

6.3. În cazul în care câștigătorii refuză premiul sau nu pot fi validați în termenul prevăzut în Regulament, aceștia vor fi invalidați iar premiile nu se vor mai acorda.

6.4. Prin înscrierea în Campanie, participanții sunt de acord să respecte Regulamentul, precum și toate deciziile luate de Organizatori în toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

6.5. Organizatorii nu au nici-o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament sau ulterior încheierii Campaniei.

6.6. Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea și să asigure securitatea prelucrării datelor personale ale participanților la Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament oficial și legislației în vigoare.

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menționat în Secțiunea 2, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar numai după anunțarea prealabilă a primăriilor şi a publicului.

  1. Întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor Organizatorilor în raporturile cu participanții.

SECȚIUNEA 8. LITIGII

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizatori și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente, în jurisdicția cărora se află Organizatorii.

8.2.Orice reclamații sau sesizări referitoare la Campanie se primesc în scris, la adresa Chişinău, strada Constantin Tănase, nr.9, Etaj 5, sau pe adresa  Chişinău, strada Albişoara 80/3, ap. 144.