Managementul deșeurilor municipale, privind ambalajele și deșeurilor din ambalajele, precum și cele electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor portabili uzaţi reprezintă provocarea secolului. Lipsa infrastructurii respective de colectare a acestor fl uxuri de deșeuri și cantităţile din ce în ce mai mari de deșeuri generate reprezintă o preocupare majoră precum și necesitatea revizuirii atitudinii faţă de deșeri atât din partea MADRM, cât și a operatorilor din domeniu.

11

Cu această ocazie Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului împreună cu Oficiul Prevenirea Poluării Mediului a organizat în perioada 28- 31 mai, 2018 un seminar
de instruire a operatorilor economici, privind modul de implementare a principiului responsabilităţii extinse a producătorului conform prevederilor Legii Nr. 209 privind deșeurile, precum și a HG Nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Scopul acestui seminar este de a realiza un schimb de experiență și de bune practici în ceea ce privește implementarea principiului responsabilității extinse a producătorului (REP).
Forumul s-a dorit a fi o platformă de dezbateri privind implementarea acestor obiective europene, care ne-ar permite de a ţine sub control procesul de implementare a managementului integrat al deșeurilor și implementării principiului responsabilităţii extinse a producătorului (REP) și a importatorului. Prezenţi la Seminar reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Slovacia (Daniela Cimova, Viera SimKovicova și Martin Ja- Kus) și a Agenţie protecţiei mediului din Scoţia ( Ross Cowic și Nathrniel Chalamanda) au prezentat informaţii despre bunele practici europene privind implementarea responsabilităţii extinse a producătorului, precum și despre sistemul de reglementare a deșeurilor de ambalaje în Marea Britanie, Slovacia și Scoţia.

În timpul seminarului, au fost abordate următoarele aspecte:

  • Stabilirea și funcționarea schemei colective/individuale: aspecte instituționale și fi nanciare;
  • Autorizarea schemei colective/individuale;
  • Planul financiar/de acțiuni care trebuie prezentat autorității centrale;
  • Garanții financiare furnizate autorității centrale;
  • Responsabilitățile financiare ale membrilor schemei colective/ individuale;
  • Rolul populației și campaniile de sensibilizare și educare;

În contextul actual, din cauza creșterii cantității deșeurilor generate în rezultatul importurilor în ţară a produselor de către agenţii economice, care nu este întotdeauna cunoscută de autorităţile de mediu, acestea ulterior sunt distribuite pentru comercializare pe întreg teritoriul ţării, iar deșeurile provenite în rezultatul utilizării acestora nu sunt luate la evidenţă, fiind aruncate la gropile de gunoi.

Legea Nr. 209 privind deșeurile și HG nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice prevede responsabilitatea extinsă a producătorilor, importatorilor privind recuperarea și valorifi carea sau reciclarea produselor scoase din uz precum și asigurarea financiară pentru aceste activităţi.
MADRM încurajează operatorii economici să se înregistrze în Sistemul informaţional automatizat „Managementul Deșeurilor”. Pentru gestionarea eficientă a deșeurilor în RM, principiului REP promite a fi unul efi cient atât timp cât va fi aplicat corect și transparent, iar între autoritățile locale și sectorul privat va exista o colaborare deschisă.